Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Netthandelsblogg: Growth marketing

Vil du at bedriften din skal vokse? Slik lykkes du med growth teams!

Annsofi Klevfoss
14.09.2018

Hva er et growth team?

Et growth team, altså en vekstgruppe, er en tverrfaglig gruppe sammensatt av ulike kompetanser og faglige kunnskaper. Som regel består denne gruppen av ansatte fra ulike fagområder, som utover dette fremdeles har sine vanlige roller i virksomheten. Gruppen kan beskrives som liten, allsidig, datadreven og proaktiv. Teamet er sammensatt av individer som konstant utfordrer gjennomføring av nye vekststrategier, taktikker og teknikker. Det handler om en endring i team-strukturen, i metodikken og i prosessene. Hensikten er å slik få frem det beste fra ulike bakgrunner. Gruppemedlemmene samarbeider om å sikre vekst samt treffe langsiktige mål virksomheten har. Dette er noe som alle skal lære av.

Growth teams er en smart løsning når det er vanskelig å få med seg alle ansatte om bord. Gruppen sørger for at nødvendige avdelinger er involvert, både i planlegging og fremdrift med oppgaver som vekst og skalering. Growth teams gjør livet enklere for samtlige avdelinger og bygger ned siloene som ofte oppstår i virksomheter. Dette er en forutsetning for å kunne skape enda sterkere vekst.

Mange suksesshistorier

Man kan si at growth teams så dagens lys først i Facebook. Fokus på growth har i stor grad bidratt til mye av deres vekst. I dag benyttes growth teams av mange store aktører for å oppnå sterk vekst. Blant de som har suksess ved hjelp av growth finner vi eksempelvis Google, Instagram, AirBnb, Linkedin, Twitter og Slack. At verdens største selskaper sverger til growth teams, gjør at det er interessant å se nærmere på fenomenet.

Rent praktisk sørger man for en metodisk tilnærming til det å forstå hva brukerne ønsker. Eksempler på funksjoner som er resultat av Facebooks growth team er “Safety Check” og “GoFundMe”. Den første er funksjonen som lar folk markere seg selv som trygge i kriserammede områder, mens den andre er verktøyet som lar folk holde personlige innsamlinger til veldedige formål. Disse verktøyene hadde sannsynligvis ikke blitt utviklet uavhengig av Facebook sitt growth team. Growth teamet var også med på prosessen med å splitte Messenger fra Facebook og over i en egen app. Alle de vellykkede prosjektene til Facebook har én ting til felles. Deres suksess baserer seg på en kombinasjon av data og en empatisk forståelse for hva folk faktisk ønsker seg av Facebook. Dette er en tilnærming et growth team bør arbeide etter.

Et growth team identifiserer med andre ord konstant nye potensielle eksperimenter som kan testes ut. Et annet godt eksempel på et slikt eksperiment er da Uber endret “share”-knappen i appen til å hete “free rides”. Å heller kalle knappen “free rides” kommuniserte en verdi for eksisterende kunder i det å rekruttere nye brukere. Growth team-eksperimenter består gjerne av A/B-testing, hvor man endrer konkrete ting, slik som knappen til Uber. Man sjekker så om endringen oppnår bedre resultater enn utgangspunktet. Dette bør alltid gjennomføres mot en presis målsetting.

Gode mål øker gjennomføringsevnen

En sentral forutsetning for å lykkes med growth teams er å arbeide etter konkrete mål. Å sette gode mål sørger for at alle beveger seg sammen, i samme retning.

Det er viktig å ha fokus på det du faktisk kan gjøre noe med. Når du finner nøkkeltall å fokusere på, setter du mål for disse og finner ut hvordan du ligger an i forhold til målet. Det handler om å kartlegge de variablene man kan påvirke. Når man gjør dette kan man oppleve at suksess kommer omtrent av seg selv. Det å ha små, tverrfaglige team med fokus på overordnede mål er en suksessfaktor.

Datadrevet og analytisk fokus

Med growth teams får man en mer datadrevet tilnærming til vekst. Teamet løser problemer som muliggjør sterkere vekst gjennom en prosess bestående av eksperimentering og analyse. Growth er derfor en analytisk måte å jobbe på. Gjennom de strukturerte eksperimentene bidrar growth teamet til at arbeidet blir mer resultatorientert, proaktivt og strukturert. Dette skal i sin tur føre til at man observerer ønsket atferd og handling hos målgruppen.

En forskjell på ren markedsføring og growth teams er at growth teamet fokuserer på hele funnelen. Markedsføring fokuserer på det man kaller acquisition, altså hvordan man tilegner seg kunder gjennom ulike kanaler. Målet til markedsførere er å øke blant annet andelen leads, registreringer og nedlastinger. Growth teamet på den annen side vil utelukkende fokusere på vekst. Gruppen er i stor grad kundesentrert, og forsøker å fange verdien virksomheten leverer til kundene. Det fokuseres blant annet på hvordan kunder finner virksomheten, hvorvidt de har et godt førsteinntrykk, om de kommer tilbake og eventuelt forteller om deg til andre samt hvordan virksomheten faktisk tjener penger. Growth teams har følgelig også mer påvirkningskraft til å endre produktene virksomheten tilbyr, fordi mange ulike kompetanser og ansvarsområder er integrert i en gruppe.

Hvilken verdi har growth teams?

Hensikten med growth teams er å øke frekvensen av kunder, sørge for at kundene kommer tilbake og øke inntekter. Dette gjøres gjennom å optimalisere produkter og finne eller skape nye markedsføringskanaler.

Uten et growth team havner man lett i situasjoner der man bruker lang tid på å iverksette ideer, fordi ulike avdelinger er avhengig av hverandre uten at de samarbeider godt nok. Growth teams gjør det mulig å bygger broer internt i organisasjonen. Slik øker man gjennomføringsevnen, og premieres med raskere og sterkere vekst. Siden gruppen blir sammensatt av ulike kompetanser og faglige kunnskaper, skal de ha evnen til å forstå årsaker innen kort tid, og følgelig redusere negative effekter av disse.

Suksess kan ikke uten videre tilskrives growth teams alene, men det å ha dette på plass tidlig vil sannsynligvis bidra til å akselerere veksten. Man skal likevel ikke utvikle growth teams for enhver pris! Hvis man fokuserer på rask vekst for tidlig øker sannsynligheten for at man feiler.

Growth teams expand the value of, and customer base for a product that is already working through rapid, data-informed experimentation. – Josh Schwarzapel, Co-Founder & CEO i Indie Money.

Denne definisjonen av growth teams er ganske viktig. Det er nemlig meningsløst å etablere growth teams før man har det man kaller product/market fit. Det vil si at man befinner seg i et godt marked, med et produkt som faktisk kan tilfredsstille dette markedet. Man utvikler jo growth teams for å skape ytterligere vekst.

I tillegg er det viktig å merke seg at selv growth teams ikke kan trylle. Man er avhengig av at det man holder på med faktisk har en betydelig verdi for markedet.

No growth team in the world can grow something that has no value – Javier Olivan, VP of Growth, Facebook.

Growth teams systematiserer veksten

Growth handler om å systematisere veksten. Felles for store aktører som oppnår stabil vekst raskt, er at de systematiserer prosessene rundt vekst. Dette gjør det enklere å inkorporere testing og feiling i organisasjonen. Når testing og feiling har en sentral plass i metodikken, vil man i mye større grad kunne fange opp attraktive vekst-kanaler tidligere enn man ellers ville gjort.

Ved å systematisere feiling fjerner man mye av frykten forbundet med dette. Dette åpner igjen opp for å nærme seg potensialet sitt, samt kapitalisere på det konkurrenter ikke tør å teste. Det handler om å tørre å teste ut noe som man ikke vet fungerer enda. Et eksempel på dette er chatbots. De som tester ut dette nå, vil være langt foran de som sitter på gjerdet og venter på rapporter om hvordan chatbots kan være en attraktiv kanal.

(Slackbot er et resultat av at et growth team har jobbet strategisk mot et vekstområde, og testet og feilet underveis)

Du må finne virksomhetens vekstområde

Vekst handler om å finne sitt område å vokse på. Altså sørge for at man fokuserer på de tingene som faktisk betyr mest for organisasjonen. Man kan få til mye uten egentlig stor innsats. Så lenge man finner de riktige tingene å fokusere på, så er egentlig ikke vekst særlig komplisert.

Et godt eksempel på dette er Tinder. For apper er det gjerne nedlastinger som er den viktigste variabelen for vekst. På den annen side er det ikke nødvendigvis slik. Tinder fant ut at nedlastinger var en dårlig vekstvariabel for dem, sammenlignet med at brukerne faktisk skulle kunne finne en partner. De gjennomførte dermed en brukertesting, der de fant en stor gruppe kvinner og en stor gruppe menn, hvor disse lastet ned og begynte å bruke appen samtidig. Slik sørget de for at de som brukte appen skulle finne potensielle matcher med en gang.

OMA-modellen + faggrupper = growth teams

Hvordan skal man kunne lykkes med growth hvis man ikke har nok interne ressurser til dette? I mange oppstartsvirksomheter opplever man at så godt som alle får ansvar for vekst. Dette kan lett bli mindre produktivt om det ikke er systematisert. En svært viktig faktor er å sørge for at man tidlig danner den eksperimentrammen og vekstkulturen man vil ha i virksomheten. Vi kjenner ikke til noen norske virksomheter som åpenlyst investerer i å utvikle growth teams.

OMA-modellen

INEVO har implementert og testet ut growth-konseptet hos flere kunder gjennom OMA-modellen. OMA står for “operativ markedsassistent” og er en rådgiver samt en operativ ressurs med fysisk tilstedeværelse hos virksomheter. Samtidig har personen sin base i INEVO. På denne måten får virksomheten på en måte en intern aktør. Hensikten med dette er at det skapes nærhet til og dermed dypere innsikt i virksomheten, som følgelig bidrar til å styrke veksten.

Faggrupper bidrar til vekst

Gjennom sin tilhørighet i INEVO blir OMA’en støttet opp av fagmiljøet de ansatte bygger opp sammen. Når man skal utvikle et growth team bør man samle de personene som raskt kan komme opp med ideer, gjennomføre disse samt evaluere dem. I tillegg skal alt dette foregå i et høyt tempo.

Growth teamet blir derfor en tverrfaglig gruppe bestående av fageksperter som støtter OMA’en. I tillegg er det viktig at disse har riktig motivasjon til å være del av teamet. Ifølge Yahoo er de viktigste egenskapene hos growth team-medlemmer at de er “open-minded”, har evnen til å tenke selvstendig samt evner å lære nye ting raskt. Derfor sørger INEVO for å ha de ressursene som trengs representert i sine ansatte.

Growth teamet utformes med riktig sammensetning for å kunne møte OMA’ens og bedriftens behov best mulig. Growth teamet, eller faggruppen, støtter og styrker arbeidet til OMA’en. Det er nettopp det tverrfaglige elementer som gir faggruppen sin styrke. OMA og faggruppe utarbeider mål i samarbeid med virksomheten. Deretter dedikeres nok tid til å effektivt føre god prosjektstyring, og sørge for at alle fokuserer på å gjøre de rette tingene. Dette blir et samarbeid som igjen styrker bedriftens digitale behov.

Analytisk styrke

Det er viktig med fokus på målinger. Det som kan måles kan lettere håndteres. Dette er en bedre tilnærming til vekst enn å forsøke å gjennomføre absolutt alt man ønsker. Hvilke input påvirker output, og i hvilken grad? Når man kan kvantifisere dette blir det enklere å regne ut hvordan faktorer påvirker flere ledd i virksomheten.

Data er mer tilgjengelig enn før, og innsamling av både kvalitativ og kvantitativ data foregår enklere og raskere. Økt innsamling av input burde kunne føre til raskere output. Det kreves gode prosesser for å raskt gjøre data om til aktiviteter som gjennomføres og evalueres. Man bør evne å analysere og finne mønstre, og følgelig gjøre data om til aktiviteter. Her kommer OMA og faggruppen inn og sørger for hyppigere gjennomføring, hvor kunnskap også videreføres internt i virksomheten i et raskt tempo.

OMA-modellen gir innsikt, og innsikt gir resultater

Innsikt er helt sentralt om man skal forstå hvordan man kan gjøre en bedre jobb.
OMA og faggruppen arbeider slik at gruppen gjør OMA’en bedre i sitt arbeid. Man skaper et gjensidig forhold hvor teamet følger opp og hjelper OMA slik at man sikrer fremdrift. Samtidig jobber OMA for å gjennomføre aktivitetene på operativt nivå, og sørger for at faggruppen får tilstrekkelig informasjon. Når dette sikres kan man fatte beslutninger på et godt grunnlag.

Intern påvirkningskraft er kritisk

For å kunne lykkes, er det nødvendig at OMA og fagruppe setter seg inn i virksomheten. Det må være rom for å ta eierskap i arbeidet. Slik et growth team bør bli et naturlig midtpunkt i organisasjonen, gjelder det samme i denne modellen. Slik kan man hente kunnskap om hvilke utfordringer samtlige avdelinger har, og skalere løsningene til et nytt nivå.

Det er prekært at ledere og øvrige ansatte er inneforstått med at et growth team kan komme til å endre handlingsmåtene deres. Derfor er det viktig at OMA, med rådgivning fra fagruppen, får rom til å gjøre eksperimenter og utføre endringer. Dette kan bli lettere å få til dersom man har en avtale om at endringer består kun dersom de leverer bedre resultater. Hvis ikke går man tilbake til slik det var i utgangspunktet. Det viktigste er at man rapporterer til en sentral person, som har intern innflytelse og gjennomføringskraft.

Klar for å se resultater?

Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.