Hopp til hovedinnhold

Tilbake til blogg

Blogg: AI

9 måter du kan bruke AI til å skrive oppgaver

Se for deg at kunstig intelligens (AI) kan være din nye personlige studieveileder! Mange studenter lurer på hvordan de kan bruke AI som hjelp til å skrive oppgaver og innleveringer. Sannheten er at den beste måten å bruke denne teknologien på er å være kritisk og nysgjerrig. Hvis ikke kan det resultere i store negative konsekvenser. Det gjelder både for kvaliteten på oppgaven, men ikke minst for studentens egen kompetanseutvikling. Vi har derfor laget en enkelt guide som kan bidra med å bedre og effektivisere studenters lærings- og skriveprosess.

9 måter du kan forbedre din oppgave med AI

1. Utforsk og reflekter rundt bruken av AI-verktøy
2. Lær å prompte riktig.
3. Bruk AI som din kreative medhjelper
4. Skap god struktur og sammenheng i oppgaven.
5. Bruk AI til innhenting av data.
6. Få hjelp med analysen
7. Visualiser data og resultater
8. Du kan bruke AI til rettskrivning
9. AI kan hjelpe deg med kildehenvisning

1. Utforsk og reflekter

Før du begynner å bruke AI til å skrive på oppgaven er det viktig å reflektere over hvorfor du ønsker å bruke slike verktøy. Er målet å gjøre minst mulig arbeid eller er det å lære mest mulig for å kunne levere en oppgave med høy kvalitet? Hvis målet er læring og høyere kvalitet på oppgaven, kan du lese videre.

Først må du vite at AI ikke kan erstatte lærere og pensum, men at det kan brukes som et verktøy til å gjøre studieprosessen litt enklere. Selv om bruken av AI i akademia fremdeles er kontroversiell, ser flere eksperter og pedagoger nye muligheter for å forbedre studentenes læringsprosess.

Blant annet sier Brian X. Chen fra The New York Times at AI selvfølgelig ikke bør brukes til juks, men heller som et hjelpemiddel for bedre studieteknikker. Han mener at ukritisk bruk av AI på skolen kan oppdages raskt. Studenter bør heller bruke AI som en studieassistent, eller til å lage seg oppgaver og flashcards som kan hjelpe dem med å studere og lære pensum mer effektivt.

For det andre er det viktig å utforske ulike AI-verktøy når du skal bruke det til oppgaven. Forskjellige verktøy har ofte ulike funksjoner og områder de er best egnet til. Videre i teksten vil jeg foreslå litt forskjellige verktøy du kan teste ut.

En tredje ting du bør være oppmerksom på når du bruker AI-verktøy generelt, er sikkerhetsmekanismene og mangelen på personvern. Du bør unngå å sende inn persondata om deg selv eller andre. Årsaken er at det ofte er uklart hvordan denne informasjonen blir lagret, og hva den brukes til. Noen AI-verktøy har bedre sikkerhetsfunksjoner enn andre, men dette er noe som bør undersøkes nøye før bruk.

Den siste viktige faktoren handler om å være kritisk til informasjonen du mottar fra AI-verktøyet. AI gir av og til feil informasjon, noe som kan være svært uheldig hvis det ikke blir kontrollert og oppdaget. Senere vil jeg forklare hva du kan gjøre for å minimere sjansen for skjevheter fra AI-verktøy.


2. Lær deg å prompte riktig

Prompting handler om å gi instruksjoner eller stille spørsmål til en AI. Når du bruker AI-verktøy, skriver du en melding eller et spørsmål for å fortelle AI-en hva du vil ha eller hva du lurer på. Jo mer nøyaktig du er med hva du prompter, desto mer presise og relevante svar vil den gi deg.

Det er spesielt avgjørende å gi en kontekstuell forståelse i promptingen for å oppnå et relevant svar. AI-verktøy kan ha begrensninger når det gjelder å forstå den spesifikke konteksten til din oppgave, med mindre du selv presiserer det. Legger du ingen innsats i det i det du prompter til AI-en? Da er det stor sjanse for at AI-en også vil legge mindre innsats i svarene den gir deg. Dette skjer ofte når den må ta for mange valg på egenhånd.

Eksempel på prompt uten kontekst

 • “Lag en treningsplan”

Eksempel på prompt med kontekst:

 • “Du er en erfaren fysioterapeut som skal lage en treningsplan Planen skal tilpasses en 65 år gammel mann med prolaps i ryggen. Foreslå fem til syv øvelser som denne mannen kan gjøre, uten å forverre skadene sine. Øvelsene skal ikke kreve at man har treningsapparater tilgjengelig. Tilpass slik at treningen skal vare i omtrent 45 minutter. Formater planen i en tabell med kolonner for øvelser, repetisjoner, beskrivelser etc.”

Hvis du stiller generelle spørsmål, kan AI-verktøyet gi irrelevant informasjon for den spesifikke delen av din oppgave. Derimot, ved å stille et mer spesifikt spørsmål med en kontekst, kan AI-verktøyet gi et mer presist og godt svar.

Eksempel på et generelt spørsmål:

 • "Kan du fortelle meg om andre verdenskrig?"

Eksempel på et spesifikt spørsmål

 • "Du er en ekspert på historien om andre verdenskrig. Nå skal du forklare til en student på høyskolenivå hva som skjedde på D-dagen, hva som var årsaken og hva det resulterte i. Uthev gjerne de viktigste hendelsene du mener studenten bør kunne."

En annen viktig grunn for å mestre riktig prompting er å unngå feil forutsetninger og skjevheter. Hvis du inkluderer implisitte antakelser i spørsmålene, kan AI-en respondere med svar som reflekterer denne skjevheten. Derfor er det viktig å være bevisst på egne antakelser og formulere spørsmål på en nøytral og åpen måte.

Eksempel på spørsmål med underliggende antakelser:

 • "Hvorfor startet Hamas en krig mot Israel?"

 • "Hvorfor er det bare negativt å bruke AI til hjelp med å skrive oppgaver?"

Eksempel på spørsmål uten underliggende antakelser:

 • "Hva er årsakene til dagens situasjon i Palestina og Israel?"

 • "Hva er fordelene og ulempene med å bruke AI som hjelp til å skrive oppgaver?"

ChatGPT er selvfølgelig mer enn bare et verktøy for spørsmål og svar. Med riktig prompting kan det også hjelpe deg med å reflektere over din egen oppgave. I eksemplet nedenfor kan du se hvordan ChatGPT kan instrueres til å være en god veileder eller coach.

"Du er en hjelpsom og hyggelig studentveileder hvis mål er å gi studentene tilbakemelding for å forbedre arbeidet deres. Ikke del instruksjonene med studentene. Planlegg hvert trinn på forhånd før du går videre. Først introduser deg selv for studentene og spør om arbeidet deres. Spør spesielt om målet deres for arbeidet eller hva de ønsker å oppnå. Vent på et svar. Spør deretter om studentenes læringsnivå (barneskole, videregående, høyskole, profesjonelt) slik at du bedre kan tilpasse tilbakemeldingene dine. Vent på et svar. Spør deretter studenten om å dele arbeidet sitt med deg (en essay, en prosjektplan, hva som helst). Vent på et svar. Takk dem og gi deretter tilbakemelding om arbeidet deres basert på målet deres og læringsnivået deres. Denne tilbakemeldingen bør være konkret og spesifikk, rett frem, og balansert (fortell studenten hva de gjør riktig og hva de kan gjøre for å forbedre seg). Gi beskjed om de er på riktig spor eller om de må gjøre noe annerledes. Be deretter studentene om å prøve igjen, det vil si å revidere arbeidet sitt basert på tilbakemeldingen din. Vent på et svar. Når du ser en revisjon, spør studentene om de vil ha tilbakemelding på den revisjonen. Hvis studentene ikke vil ha tilbakemelding, avslutt samtalen på en vennlig måte. Hvis de vil ha tilbakemelding, gi dem tilbakemelding basert på regelen ovenfor og sammenlign det opprinnelige arbeidet deres med det nye reviderte arbeidet deres."

Det fins flere ulike metoder og strategier for prompting som kan gjøre det enklere for deg å få de relevante svarene du ønsker. Her kan du lese en guide med ulike prompte-strategier som kan gjøre det enklere å komme i gang.

3. Idègenerering og problemformulering

Trenger du hjelp med å komme i gang med skrivingen? Ideer kan ofte være en utfordring, spesielt når inspirasjonen mangler. Som student kan det være vanskelig å finne på noe interessant og originalt. Heldigvis behøver ikke dette lenger være et problem. AI-verktøy er uvurderlig og kan hjelpe deg med å finne den perfekte ideen til din oppgave.

Ved å bruke AI som en kreativ medhjelper, får du muligheten til å utforske ulike vinklinger og kombinere ulike konsepter. Dette bidrar til å generere ideer som skiller seg ut og engasjerer leseren på en unik måte. AI-verktøy kan fungere som en virtuell idèbank. Den kan bidra til å stimulere idéprosessen og hjelpe deg med å finne den perfekte ideen som passer til din oppgave.

Eksempel på hvordan du kan be chatgpt gi deg ideer og forslag til hva du kan skrive om i din oppgave.

 • "Du er en kreativ medhjelper med mye kunnskap innen markedsføring. Du skal hjelpe en student med å generere ulike ideer til temaer for bacheloroppgaven. Studenten studerer markedsføring på Kristiania. Vedkommende er interessert i temaene forbrukeratferd, AI og prisstrategi. Ta utgangspunkt i utdanningen og studentens interesser for å generere gode forslag til hva personen kan skrive om. Forslagene må ikke nødvendigvis kombinere alle interessene, men skal inkludere minst èn av dem. Gi 10 til 12 forslag og list det opp i en tabell."

Eksempel på hvordan ChatGPT kan svare på prompten:

Når du har valgt hva du vil skrive om, kan du gå videre til å formulere en problemstilling. En veldefinert problemformulering gir en klar retning og fokus for oppgaven. Det bidrar også til å avgrense tema, samt identifisere de viktigste problemene som må adresseres.

Eksempel på hva du kan prompte for å få forslag til ulike problemformuleringer tilknyttet ditt valgte tema.

 • "Studenten vil skrive om punkt 7. Effekten av AI-drevne anbefalingssystemer på forbrukerens kjøpsbeslutninger og merkepreferanser. Kan du forklare hvordan en problemstilling i en akademisk oppgave bør formuleres, samt gi studenten forslag til formulering av problemstilling knyttet til det valgte tema?"

Svaret kan ligne noe slikt, og bør selvfølgelig kvalitetssikres av studenten selv:

4. Struktur og disposisjon

En utfordring i akademisk skriving er å opprettholde en sammenhengende struktur og disposisjon. Selv om du har en klar idé om hva du vil kommunisere, kan det ofte være vanskelig å organisere tankene på en logisk måte. Heldigvis kan AI-verktøy være til stor hjelp i slike situasjoner.

En av de mest effektive måtene AI-verktøy kan bidra til å forbedre struktur og disposisjon er ved å gi forslag som du selv kan modifisere. Disse forslagene hjelper deg med å organisere ideene dine på en mer sammenhengende måte.

AI-verktøy kan også hjelpe deg med å identifisere svake punkter i strukturen og gi råd om hvordan du kan forbedre den. På denne måten kan du sikre at oppgaven din har en klar og logisk struktur, som vil gjøre det enklere for leseren å følge med og forstå budskapet ditt.

Eksempel på en prompt for forslag på en disposisjon og innhold til oppgaven.

 • "Jeg skal skrive en oppgave om hvilke effekter trening og kosthold kan ha på skoleprestasjoner hos studenter. Gi meg forslag på en disposisjon og en kort setning til hva hver del bør handle om. Formater dette i en tabell."

Slik kan svaret fra ChatGPT se ut:

Jeg skal skrive en oppgave om hvilke effekter trening og kosthold kan ha på skoleprestasjoner hos høyskole og universitetsstudenter. Gi meg forslag på en disposisjon og en kort setning til hva hver del bør handle om. Formater dette i en tabell

5. Innhenting av data

Innhenting av data er ofte sentralt i mange oppgaver. Bruk av AI kan være nyttig i denne sammenhengen også. Du kan bruke AI til å lage intervjuguider, og spørreundersøkelser for å innhente kvalitative og kvantitative data. Eller til og med holde fiktive intervjuer med historiske personer.

For eksempel kan du benytte plattformen Typeform. Dette er et verktøy som tilbyr AI-drevne funksjoner for å lage spørreskjema. Den kan bidra til rask og effektiv generering av spørsmål basert på temaet eller problemstillingen.

Videre bidrar AI-verktøy til kvalitetssikring av spørsmålene. De kan identifisere og rette opp grammatikkfeil, doble spørsmål eller mangel på variasjon i spørsmålene. Ved å bruke AI kan du sørge for at spørsmålene er tydelige, korrekte og av høy kvalitet. Dette kan bidra til å styrke påliteligheten til dataene som samles inn.

I noen tilfeller kan det også være interessant å se på fiktiv data. Har du for eksempel noen gang drømt om å intervjue Bill Gates, Michelle Obama eller Sokrates? AI-verktøy gir oss i dag en unik mulighet til å gjennomføre intervjuer med historiske personer, som i virkeligheten ville vært umulig å få til. Det er verdt å merke seg at slik datainnsamling er forbeholdt mer kreative fag. I utgangspunktet skal data alltid innhentes fra ekte brukere. I eksemplet nedenfor har jeg intervjuet Steve Jobs.

Prompt for et fiktivt intervju med Steve Jobs

 • "Jeg ønsker å intervjue Steve Jobs om Apple sin suksess. Lat som du er Steve Jobs og la meg intervjue deg. Jeg ønsker å vite hva du tenker om AI sin innflytelse på mobiltelefonbransjen fremover, og hva Apple mener om bruken av AI."

Test det gjerne ut selv med noen du ville likt å intervjue.

Selv om AI-verktøyene kan automatisere og effektivisere prosessen, er det viktig at du beholder en kritisk holdning. Som student bør du bruke din egen vurdering og forståelse av pensum for å tilpasse AI-verktøyene på en relevant og hensiktsmessig måte. På denne måten kan du sikre at spørsmålene er godt tilpasset formålet og gir verdifulle data.

6. Analyse av data

En annen viktig fase i en oppgave er selve analysen av dataen du har hentet inn. Her kan AI-verktøy igjen være til stor hjelp med å identifisere mønstre og trender i store datamengder, og presentere dem på en enkel og forståelig måte. Dette kan gjøre det lettere å trekke konklusjoner og presentere resultater i oppgaven.

Et eksempel på et AI-verktøy som kan brukes til å analysere og oppsummere dokumenter, artikler og rapporter er Humata. Dette verktøyet bruker kryptert skylagring for økt informasjonssikkerhet, noe som gjør det til et tryggere alternativ. Gratisversjonen gjør det mulig å laste opp dokumenter på maksimalt 60 sider, men utover dette må du betale. I dette innlegget har vi gjort det mulig for deg å teste ut verktøyet Humata.

Et annet godt AI-verktøy som nylig har blitt tilgjengelig er Code Interpreter. Navnet kan være litt misvisende, men du behøver ikke å kunne kode for å bruke dette verktøyet. Code Interpreter er en del av ChatGPT 4, noe som gjør at det krever betaling. Med dette AI-verktøyet kan du laste inn og analysere dokumenter og datasett på kort tid.

Nedenfor ser du et eksempel hvor et datasett med forskjellig informasjon om superhelter er lastet inn, og Code Interpreter blir bedt om å analysere dataen. For å få mer spesifikk informasjon promptet jeg verktøyet den slik:

"Analyser informasjonen om superhelter i datasettet og fortelle meg: A. Hvor mange superhelter fins det? B. Hva er gjennomsnittshøyden på mannlige superhelter (Ekskludert de med negativ høyde) C. Hva er gjennomsnittshøyden på kvinnelige superhelter (Ekskludert de med negativ høyde) D. Hvilken publisher som i gjennomsnitt har flest kvinnelige superhelter (i prosent) - Hva er prosentandelen? E. Hvilken publisher som har flest antall kvinnelige superhelter - Hva er antallet? F. Hvilken hårfarge som er mest populær blant superheltene (inkludert de som er skalla, ekskluder manglende data)"

  På bildet ser vi at svarene det ga var tydelige:

  Her er svarene på spørsmålene dine basert på datasettet: A. Det finnes totalt 715 unike superhelter i datasettet. B. Gjennomsnittshøyden på mannlige superhelter (ekskludert de med negativ høyde) er ca. 192 cm. C. Gjennomsnittshøyden på kvinnelige superhelter (ekskludert de med negativ høyde) er ca. 175 cm. D. Forlaget som i gjennomsnitt har flest kvinnelige superhelter (i prosent) er 'Marvel Comics', med en prosentandel på ca. 56.06%. E. Forlaget som har flest antall kvinnelige superhelter er også 'Marvel Comics', med et antall på 111 kvinnelige superhelter. F. Den mest populære hårfargen blant superheltene (inkludert de som er skalla, ekskludert manglende data) er 'Black' (svart).

  7. Visualisering av informasjon

  Visualisering av data og resultater er ofte nødvendig for å presentere informasjon på en effektiv og forståelig måte. AI-verktøy kan være svært nyttige i denne sammenhengen ved å hjelpe deg med å generere visuelle representasjoner av data til oppgaven.

  Her kan verktøyet Code Interpreter være et godt alternativ. Du kan automatisere prosessen med å lage grafer og diagrammer basert på daten som er innhentet og analysert. For å visualisere informasjon er det i neste eksempel brukt samme superhelt-datasett, men med en prompt som etterspør visualisering av data.

  "Kan du analysere informasjonen fra datasettet og fortelle meg om: A. Fordelingen av superhelter basert på hårfarge B. Sammenhengen mellom superheltenes høyde og hvilket forlag de tilhører. C. Om øyefargen har noen sammenheng med om superhelten er god eller ond."

   Etter å ha fått analysen spurte jeg Code Interpreter om å få en visuell representasjon med denne prompten:

   "Kan du lage en lett forståelig og visuell representasjon av denne informasjonen? A ønsker jeg å få i et sektordiagram med kun top 10 hårfarger. B og C kan du avgjøre selv hvordan du vil presentere basert på hva som er mest forståelig."

    Resultatet fra AI-en ble som på bildet under.

    Her er de visuelle representasjonene av informasjonen basert på dine forespørsler: A. Diagrammet viser de ti mest vanlige hårfargene blant superheltene. Svart er den mest vanlige fargen, etterfulgt av blond og brun. B. Diagrammet viser gjennomsnittshøyden til superheltene gruppert etter forlag. Superhelter fra forlaget "J. R. R. Tolkien" har den høyeste gjennomsnittshøyden, mens de fra "Dark Horse Comics" har den laveste gjennomsnittshøyden blant de viste forlagene. C. Diagrammet viser tilhørigheten til superheltene basert på øyenfarge for de ti mest vanlige øyenfargene. For de fleste øyenfarger er det flere "gode" superhelter enn "onde", med unntak av superhelter med øyenfarge "-", som har en høyere andel av "onde" superhelter. Vær oppmerksom på at "-" kanskje betyr manglende data eller ukjent øyenfarge.

    Det er også mulig å gjøre justeringer ved å be om andre typer grafer eller diagrammer.

    8. Rettskrivning

    Rettskriving er viktig i akademiske tekster, og kan bidra til å gi et helhetlig bedre inntrykk av oppgaven. Når man har jobbet lenge med en oppgave, er det lett å bli “blind” for feil i teksten. AI-verktøy kan være til stor hjelp med å identifisere grammatiske feil, samt foreslå rettelser. God rettskriving og grammatikk er avgjørende for å formidle tanker klart og presist.

    Foreløpig er de fleste gode AI-verktøyene for rettskrivning tilpasset engelsk tekst. Dersom du skriver på engelsk kan verktøy som Grammarly og Linguix være aktuelle å bruke. Men hvis teksten du skal kontrollere er på norsk, vil det per dags dato kun være ChatGPT som kan gjøre dette.

    Det er imidlertid viktig å bruke sunn fornuft og være kritisk til verktøyets forslag før man aksepterer dem. AI-verktøy, er som tidligere nevnt ikke feilfrie og kan overse kontekstuelle feil eller gi upresise rettelser. Det er derfor nødvendig å vurdere forslagene grundig og gjøre eventuelle justeringer for å sikre at teksten er korrekt og presis. Slik kan du få Chatgpt til å rette opp i skrivefeil

    Slik kan du få Chatgpt til å rette opp i skrivefeil

    • "Du er en norsk grammatikk-ekspert som skal rette en kort tekst. Du skal finne og rette opp i alle grammatiske feil og feil i setningsoppbygging. Du skal ikke endre på selve innholdet i teksten. Rett følgende teksten: "Platon var en skjent gresk filosof på 4000-tallet f.Kr. Han var elv av Sokrates og grunnla Platons Akademmi. Han skrev dialoger og la vet på. ideen om en perfekt verden av ideer samt tanker om et retferdigeee samfun styrt av filosofkongen. Platons bidrag til vestelig, filosofi er betydningsfull og har hatt stor inflytelse."

    Husk å alltid kvalitetssjekke svarene du får.

    9. Kildehenvisning

    Når du som student bruker AI-verktøy som hjelp, er det fortsatt viktig at du opprettholder høye standarder for kildehenvisning. For det første er det viktig å være klar over at innhold generert av AI alene ikke kan betraktes som ens eget arbeid. Dersom du benytter AI bør dette inkluderes nederst i teksten med en kort forklaring på hvordan teknologien er brukt.

    For det andre er det viktig å finne gode og pålitelige kilder for å kvalitetssikre informasjonen du får av AI-en. Selv om AI kan hjelpe med å generere innhold, er det som tidligere nevnt viktig å være kritisk og validere informasjonen man får presentert. Du bør alltid dobbeltsjekke AI-generert innhold. Dette kan du gjøre ved å oppsøke pålitelige kilder, og sammenligne resultatene for å sikre nøyaktighet og pålitelighet.

    Til slutt kan du bruke AI til å kontrollere at du følger riktig kildehenvisningsstandard. Hvilken standard som skal brukes henger ofte sammen med hva du studerer. Kildestandarden pleier også å være spesifisert i oppgaveteksten. AI-kan muligens ikke fortelle deg hvilken kildestandard du skal bruke, men den kan veilede deg. Nedenfor ser du to eksempler på hvordan AI kan brukes til hjelp med kildehenvisning i en oppgave.

    To eksempler på bruk av AI til hjelp med kildehenvisning

    • "Lag en APA7-mal for hvordan jeg skal skrive kilden i kildelisten for en bok med kun èn forfatter. Tydeliggjør hvis det er noe som skal skrives i kursiv og gi meg gjerne et praktisk eksempel."

    • "Tilpass denne kilden til APA7 slik at den kan brukes i kildelisten. Tittel: Digital marketing : strategic planning & integration, Standardtittel: Digital marketing, 2022, Forfatter: Annmarie. Hanlon (forfatter), Ansvarsangivelse: Annmarie Hanlon, Utgiver: SAGE, Utgivelsested: Los Angeles, Årstall: 2022, Utgave: Andre utgave."

    Utnytt mulighetene og verktøyene fornuftig

    Kunstig intelligens kan utgjøre en enorm forskjell i din akademiske reise, men det er viktig å huske på at det er et hjelpemiddel og ikke en erstatning for hardt arbeid og dedikasjon.

    Som student er du i førersetet, og AI er ditt navigasjonssystem, klart til å gi veiledning og assistanse når du trenger det. Vær tålmodig, utforskende og nysgjerrig, og vær klar til å gjøre feil og lære av dem. Husk at alle verktøy er kun så gode som den som bruker dem.

    God skriving kommer fra praksis, dyktighet og tålmodighet, men med litt hjelp fra AI kan prosessen bli mer engasjerende, effektiv og morsom. Lykke til på din akademiske reise med AI som din personlige studieveileder!

    Ofte stilte spørsmå

    For å evaluere troverdigheten og nøyaktigheten av informasjon generert av AI-verktøy, kan studenter sammenligne informasjonen med pålitelige kilder som fagfellevurderte artikler, bøker, og offisielle nettsteder. De kan også bruke kritisk tenkning for å vurdere informasjonens relevans og nøyaktighet i forhold til deres forskningsspørsmål eller oppgavetema. Dette krever en forståelse av emnet slik at de kan skille mellom pålitelig og mindre pålitelig AI-generert innhold.

    Studenter bør følge etiske retningslinjer ved bruk av AI-verktøy ved nøye å sitere alle AI-genererte bidrag for å unngå plagiering. Dette sikrer akademisk integritet ved å anerkjenne bruk av eksterne ressurser, inkludert AI-basert innhold, som en del av forsknings- og skriveprosessen. Det er også viktig å bruke AI-verktøy som et hjelpemiddel snarere enn en erstatning for egen innsats og kreativitet.

    Lærere og utdanningsinstitusjoner kan tilpasse vurderingskriteriene ved å inkludere kriterier som vurderer studentenes evne til å bruke teknologi kreativt og etisk riktig. De kan fokusere på originalitet, kritisk tenkning, og dybdeforståelse av emnet, samtidig som de anerkjenner den verdi AI-verktøy kan tilføre læringsprosessen. Dette oppmuntrer til innovativ bruk av teknologi, mens det sikres at studentenes arbeid opprettholder akademiske standarder.

    Studenter kan sikre at bruk av AI-verktøy ikke kompromitterer deres egen læring ved aktivt å engasjere seg i læringsprosessen, bruke AI som et supplement til deres studier, og fokusere på kritisk analyse og forståelse av materialet de arbeider med. Ved å bruke AI-verktøy til å utforske nye perspektiver og generere ideer, samtidig som de selv utfører den dype analysen og kritiske tenkningen, kan studenter utnytte teknologien til å berike sin læring uten å erstatte den grunnleggende forståelsen og personlige innsikten som er viktig i akademisk arbeid.

    Potensielle utfordringer ved å integrere AI-verktøy i forskningsprosessen inkluderer risiko for overavhengighet, manglende kritisk vurdering av AI-generert innhold, og problemer med datakvalitet eller bias. Disse utfordringene kan overvinnes ved å fremme digital kompetanse, som innebærer opplæring i kritisk evaluering av teknologiske verktøy, samt ved å kombinere AI-verktøy med tradisjonelle forskningsmetoder for å sikre en balansert og kritisk tilnærming til forskning og læring.

    AI-verktøy kan tilpasses for å støtte studenter med spesielle læringsbehov ved å integrere funksjonalitet som tekst-til-tale for synshemmede studenter, tilpassede læringsbaner basert på individuelle styrker og utfordringer, og interaktive grensesnitt som gjør læringsmaterialet mer tilgjengelig. Disse tilpasningene kan bidra til å skape en mer inkluderende læringsopplevelse som respekterer og imøtekommer mangfoldet av studenter.

    Assigning AI: Seven Ways of Using AI in Class

    https://www.oneusefulthing.org/p/assigning-ai-seven-ways-of-using

    How AI could save (not destroy) education

    https://www.ted.com/talks/sal_khan_how_ai_could_save_not_destroy_education

    How to Use AI to Do Stuff: An Opinionated Guide

    https://www.oneusefulthing.org/p/how-to-use-ai-to-do-stuff-an-opinionated?utm_campaign=post&utm_medium=web

    Khanmigo, your AI guide - Get a glimpse of the future of learning

    https://www.khanacademy.org/khan-labs


    Les dokumenter og rapporter raskere og mer effektiv med AI

    https://inevo.no/blogg/les-rapporterer-raskere-og-mer-effektivt-med-ai/

    Rekk opp hånda! ep. 283: ChatGPT som pedagogisk verktøy

    https://rekkopphanda.blogspot.com/2023/06/rekk-opp-handa-ep-283-chatgpt-som.html?m=1

    Super Heros dataset

    https://www.kaggle.com/datasets/claudiodavi/superhero-set?resource=download

    Utdanningsnytt: Er de mulig å overliste en chatbot?

    https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole-chatgpt-historie/er-det-mulig-a-overliste-en-chatbot/363539

    What AI can do with a toolbox... Getting started with Code Interpreter

    https://www.oneusefulthing.org/p/what-ai-can-do-with-a-toolbox-getting

    Tillegg

    Denne teksten er skrevet med hjelp av AI og er kvalitetssikret av Hanan Timraz. AI er brukt til omformulering, oppsummering og rettskrivning av innholdet.


    Klar for å se resultater?

    Ta en kaffe med oss — vår dør er åpen.